SEMINAR

DISKUSIONE GRUPE ZA DISCIPLINE I PROFESIJE KOJE RADE SA DECOM, ADOLESCENTIMA I PORODICOM

OPIS SEMINARA

Seminar je posvećen kako kliničarima, tako i disciplinama i profesijama koje se bave direktnim radom sa decom, adolescentima i porodicom. Kao takav, podoban je za psihoterapeute i psihoanalitičare, ali i za kliničke psihologe, dečije psihijatre, patronažne sestre, pedijatre, porodične psihoterapeute, radnike u neonatalnim odeljenjima, timove u odeljenjima posvećenih medicinskom lečenju dece i adolescenata, socijalne radnike, vaspitače, defektologe, okupacione terapeute, logopede, školske psihologe, pedagoge, forenzičare i sudske veštake.

Cilj seminara je razumevanje složenih, kako svesnih tako i nesvesnih procesa, koji se susreću na tromeđi između pacijenata (klijenata), kliničara (stručnjaka) i institucije unutar koje se odvija rad. Razumevanje svakog od tih procesa ponaosob, ali i u trenutku interakcije, omogućava kliničarima i drugim stručnjacima da razumeju različite nivoe na kojima uspostavljaju odnos sa pacijentima (klijentima). Produbljeno razmišljanje o tim prepletenim procesima u krajnjoj liniji determiniše razumevanje uspešnosti ili neuspešnosti date intervencije.

Polaznici seminara će imati priliku da prezentuju detaljan opservacioni materijal sopstvenog rada u maloj grupi. Seminari će se odvijati jednom nedeljno preko Zoom-a. Trajanje svakog seminara je 80 minuta. Postojaće dve seminarske grupe, svaka sa članstvom do najviše 5 polaznika.

VODITELJ SEMINARA

dr Tanja Nešić je konsultant dečije i adolescentne psihoterapije edukovana na Tavistok klinici. Pre treninga za dečijeg i adolescentnog psihoterpaeuta završila je kliničku psihologiju. Niz godina bila je direktor službe i klinički direktor unutar Nacionalne zdravstvene službe (NHS), Službe za mentalno zdravlje dece i adolescenata (CAMHS) gde je bila odgovorna za pružanje usluga dečije i adolescentne psihoterapije u pet dečijih i porodičnih klinika (CFCS) koje su pokrivale veliko geografsko područje. Trenutno radi kao klinički direktor nezavisne službe za mentalno zdravlje dece i adolescenata gde predvodi multidisciplinarni tim i tim sudskih veštaka, kao i u privatnoj praksi. Konsultuje i supervizira u Velikoj Britaniji i u inostranstvu, i predaje na Tavistok klinici u Londonu. Rođena je u SFRJ, gde je živela do odlaska u Veliku Britaniju 1988. godine.